Skip to main content Skip to footer

Erven

Erven

 

Als er een naaste is overleden, komt er veel op u af en moet u veel dingen regelen. Laat eerst alle mogelijke erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee bestaat de kans dat iemand de erfenis zuiver aanvaardt en komen ook eventuele schulden voor diens rekening. Daarna kunt u kijken of de overledene een executeur heeft benoemd die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.


Afwikkeling nalatenschap

Geen executeur? Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is goed om iemand een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar dit kunnen wij, als een onafhankelijke partij, ook op ons nemen. Wij leggen dit vast in een verklaring van erfrecht. Hierin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om namens die erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen.

Ik ben onterfd. Wat nu?

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn en wat ze erven. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen. Een onterfde echtgenoot of geregistreerd partner heeft geen recht op geld of bezit, maar heeft wel andere rechten, bijvoorbeeld om in het huis te blijven wonen. Onterfde kinderen hebben geen recht op geld of bezit, maar nog wel recht op een legitieme portie. Dit krijgt u niet automatisch: het moet binnen 5 jaar na het overlijden opgeëist worden bij de erfgenamen of bij de executeur. Ook in deze gevallen helpen wij u graag.