Skip to main content Skip to footer

Aandelenoverdrachten, fusies en splitsingen

Aandelenoverdrachten, fusies en splitsingen

 

Een aandelenoverdracht, het wijzigen van statuten, een bedrijfs- of juridische fusie en splitsingen brengen rechtsgevolgen met zich mee en vereisen notariële akten. Wij zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en helpen u graag hierbij. Gedurende het hele traject leggen we de juridische keuzes en de bijbehorende gevolgen uit, zodat u weloverwogen stappen kunt maken.

Aandelenoverdracht

Bij een aandelenoverdracht verkoopt de aandeelhouder zijn aandelen aan een ander, die daarmee over het algemeen zeggenschap in de onderneming krijgt en recht op een deel van de winst. De aankoop van aandelen vindt plaats via een koopovereenkomst en de levering van aandelen via een notariële akte. Bij een aandelenoverdracht is er niet altijd sprake van overgang van onderneming.

Statutenwijziging

Een statutenwijziging dient altijd via een notaris te gaan. Het gaat hierbij om interne regels van een stichting, vereniging of een bv. Een wijziging van de statuten mag niet in strijd zijn met de wet. Een notaris controleren het besluit en de voorgenomen wijzigingen van de statuten. Daarna wordt een nieuwe notariële akte opgesteld, met daarin de gewijzigde statuten.

Fusies

Er zijn verschillende soorten fusies. Bij een juridische fusie gaat het om twee of meer rechtspersonen, bijvoorbeeld twee bv’s, waarbij de één verdwijnt en het vermogen naar de overblijvende rechtspersoon gaat. Een andere vorm is de aandelenfusie. Hierbij is er sprake van overdracht van aandelen tussen de fuserende vennootschappen. Bij een bedrijfsfusie neemt de ene onderneming de bedrijfsmiddelen via een activa/passiva-transactie over van de andere onderneming. Bij een fusie heeft u doorgaans een notariële akte nodig.

Splitsing

Bij een splitsing gaat het precies andersom. Bij juridische splitsing wordt het gehele of gedeeltelijke bedrijfsvermogen overgeheveld naar één rechtspersoon of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Dat kan op drie manieren: als zuivere splitsing, afsplitsing of hybride splitsing. Bij de zuivere splitsing houdt uw rechtspersoon (bv) op te bestaan en gaat het vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen. Bij een afsplitsing blijft uw rechtspersoon bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen. Bij een hybride splitsing gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon bestaan. Ook hierbij is een notariële akte noodzakelijk.